Amethist Verslavingszorg

Amethist verslavingszorg biedt een breed palet aan flexibele behandelings- en begeleidingsmogelijkheden voor mensen vanaf 18 jaar met een verslavingsprobleem.

Verslavingsgedrag en middelengebruik kunnen levens verwoesten. Mensen die lijden onder dergelijke problemen hebben recht op de best mogelijke hulp, behandeling en zorg. Amethist verslavingszorg biedt hiertoe een breed palet aan flexibele behandelings- en begeleidingsmogelijkheden. De verslaving, bijkomende psychiatrische en lichamelijke problemen én het sociaal-maatschappelijk functioneren worden in samenhang benaderd. De behandeling vindt vrijwillig plaats en wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Uitgangspunten
Belangrijke uitgangspunten zijn dat de zorg laagdrempelig toegankelijk is en zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als nodig (stepped care methode).

Aanmelden
Binnen het vraaghuis kunnen mensen terecht voor vragen en een oriënterend gesprek met een van de behandelaren. Voor de daadwerkelijke behandeling is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Nadat wij een verwijzing binnen hebben, volgt er een schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek. Een verwijsbrief is voor ons noodzakelijk om de zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraars. De verwijsbrief is te vinden op onze website. Aanmeldingen kunnen ook per mail verstuurd worden.

Intake
Binnen Amethist wordt er onderscheidt gemaakt tussen Specialistische GGZ en Basis GGZ. Het verschil tussen deze twee is de duur en de intensiteit van de behandeling. De huisarts maakt deze inschatting. Het intakegesprek vindt altijd plaats met een hoofdbehandelaar. Dit kan zijn: een GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog of een psychiater.

Advies
Na de intake volgt binnen 14 dagen een tweede gesprek: het adviesgesprek. Om tot een zorgvuldig advies te komen bespreken we het zorgplan in een multidisciplinair team. De cliënt ondertekent vervolgens het zorgplan. De ernst van de verslaving en de bijkomende psychiatrische problematiek, maatschappelijke problematiek, het al dan niet hebben van een sociaal netwerk en de vraag of iemand al eerder behandeld is spelen een rol in de zwaarte van het aanbod. De behandeling kan variëren van kortdurend tot en met langdurend, zowel klinisch als ambulant. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen vindt er om de drie maanden een evaluatiegesprek plaats met de hoofdbehandelaar.

Bemoeizorg
Naast reguliere, vrijwillige verslavingszorg biedt Amethist bemoeizorg voor mensen die met verslavingsproblematiek kampen, maar moeilijk in beeld komen bij behandelende of begeleidende instanties. Bemoeizorg is gericht op het vergroten van vertrouwen en op het formuleren van een hulpvraag.

Maatschappelijke ondersteuning
Amethist biedt ook ondersteuning voor mensen die, naast hun medische herstel, ook willen werken aan hun maatschappelijke herstel. Middels casemanagement of maatschappelijke dienstverlening wordt cliënten ondersteund bij het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk, en het vinden van een woning, werk of dagbesteding.

Het logo van Amethist, partner van het vraaghuis in Zeewolde

Amethist verslavingszorg
Boomgaardweg 2
1326 AC Almere
(036) 547 61 00
info@amethistverslavingszorg.nl

Amethist verslavingszorg is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.