Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan het vraaghuis niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. het vraaghuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. het vraaghuis kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op onze site of onjuist- of onvolledigheden tegenkomen, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een TV-uitzending.

Privacy
het vraaghuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van het vraaghuis.nl. De informatie die u ons verstrekt ten behoeve van informatieverzoeken of aanvragen, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie.

het vraaghuis houdt zich aan wetten en regionale afspraken die ons verplichten om als professionals actie te ondernemen wanneer wij op de hoogte zijn van diverse vormen van Huiselijk Geweld en andere mogelijke bedreigingen voor de ontwikkeling van kinderen. het vraaghuis werkt volgens de landelijke richtlijnen van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de richtlijnen van de regionale verwijsindex (ESAR) voor jongeren tot 23 jaar.

Colofon
Voor vragen over de website: mail naar info@hetvraaghuis.nl.