Privacyverklaring het vraaghuis

Dit is de privacyverklaring van het vraaghuis. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt het vraaghuis uw persoonsgegevens.

het vraaghuis vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij het vraaghuis veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Inleiding

Waarom heeft het vraaghuis een privacyverklaring?
We hebben in deze privacyverklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en hulpvraag. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, met ons belt of met ons in gesprek bent .

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met het vraaghuis worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het vraaghuis van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Verwerking van persoonsgegevens

Van wie verwerkt het vraaghuis persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten, werknemers en vrijwilligers van het vraaghuis. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke cliënten en leveranciers van het vraaghuis.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het vraaghuis, gevestigd aan de Meenthoek 10, 8224 BS in Lelystad. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt het vraaghuis uw persoonsgegevens?
het vraaghuis mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid en
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van het vraaghuis, waarbij uw belang niet prevaleert. We verwerken in deze alleen contactgegevens, financiële gegevens en identificatiegegevens noodzakelijk om de volgende diensten te kunnen uitvoeren:
  – om fraudegevallen adequaat af te kunnen handelen
  – om interne kwaliteitsonderzoeken in gang te zetten om mogelijke problemen en risico’s te herkennen
  – om te controleren of wetgeving goed is ingevoerd
  – om klachten te kunnen behandelen.

het vraaghuis verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van hulp- en dienstverlening. Dit betreft algemeen maatschappelijk werk, hulpverlening vanuit het sociaal wijkteam, sociaal juridische dienstverlening (sociaal raadslieden), jeugdhulpverlening (schoolmaatschappelijk werk, gezinscoach, gezinsadviseur, casemanager jeugd), ouderenadviseur, buurtbemiddeling, schuldhulpverlening, schuldpreventie, budgetbeheer (op maat), inkomensbeheer, beschermingsbewind en vrijwilligerswerk.

Beveiliging en geheimhouding

Hoe gaat het vraaghuis met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft het vraaghuis
een privacyreglement opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming
Persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, kunt u contact opnemen met het vraaghuis via mdf@mdflevoland.nl. Mocht u een
klacht in willen dienen, dan kunt u op deze pagina vinden op welke manier dat kan. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900 2001201

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft het vraaghuis passende technische en organisatorische maatregelen, zoals:

 • Beveiliging data
 • Werken alleen met gecertificeerde leveranciers voor dataopslag
 • VOG
 • Geregistreerde professionals in beroepsregister
 • Certificering HKZ

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van – en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen het vraaghuis niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin cliëntgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor die medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Melden van incidenten / datalekken
Mocht onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Als de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van het vraaghuis is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door het vraaghuis zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
het vraaghuis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wanneer dit wettelijk verplicht is of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. het vraaghuis kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent het vraaghuis haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
het vraaghuis zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Contact met het vraaghuis

Persoonlijk contact met het vraaghuis
Veel contacten tussen u en het vraaghuis werk verlopen persoonlijk, telefonisch, via formulieren of e-mail. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben cliënten via e-mail, of via onze website www.mdflevoland.nl contact met het vraaghuis. Ook sms en WhatsApp wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van het vraaghuis. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door het vraaghuis worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Uw privacyrechten

Wat zijn uw rechten?
Wanneer het vraaghuis persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
het vraaghuis verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u over onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze
informatieverstrekking kan achterwege blijven als u al op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of als een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u cliënt van het vraaghuis en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘recht van inzage’. U kunt hiervoor een formulier invullen op onze website

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door het vraaghuis onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door het vraaghuis kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@hetvraaghuis.nl of door het hiervoor bestemde formulier in te vullen en aan ons op te sturen. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over deze privacyverklaring

het vraaghuis kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via:

het vraaghuis
Stevinweg 2
3891 EA Zeewolde
info@hetvraaghuis.nl